Hopp til innhold

Etisk praksiskodeks for HeleSinnet hypnoterapi

American Council of Hypnotist Examiners (“ACHE”) utgir standarder og veiledninger for praksis innenfor hypnoterapi og regulerer medlemmers opptreden i deres praksis. Alle registrerte medlemmer må følge ACHEs etikkstandard ved å signere følgende deklarasjonen:
 
Som hypnoterapeut som innehar sertifisering fra American Council of Hypnotist Examiners forplikter jeg meg til å overholde mine profesjonelle relasjoner i henhold til den etiske praksiskodeksen og etterleve følgende:
 1. Mitt viktigste forpliktelse er mine klienters velferd, om det er enkeltindivider eller grupper.
 2. Jeg vil følge lovbestemmelser som gjelder i området jeg praktiserer, inkludert bestemmelser som regulerer håndtering av klienter med tanke på rase, religion, alder og kjønn.
 3. Jeg vil kun tilby tjenester innenfor mitt praksisområde, min kompetanse og den erkjente kunnskapen og kompetansen som tillegges hypnoterapi.
 4. Jeg vil ikke sette diagnoser, bestemme behandling for, eller behandle mentale eller fysiske sykdommer, med mindre jeg innehar kvalifikasjoner i tillegg til hypnoterapisertifisering som gjør det mulig å gjøre dette lovlig i det området jeg praktiserer.
 5. Jeg vil ikke bruke en beskyttet tittel som jeg ikke har lov til i det området hvor jeg praktiserer.
 6. Hvis en klient har behov som er utenfor mitt kompetanseområde vil jeg anbefale vedkommende å søke en passende alternativ tjeneste.
 7. Jeg vil anbefale enhver klient som har symptomer på fysisk sykdom, inkludert smerte, å søke råd fra lege hvis dette ikke allerede er gjort.
 8. Jeg vil ikke garantere å kunne kurere noen lidelse eller komme med villedende påstander om resultater fra de tjenestene jeg tilbyr.
 9. Jeg vil gjøre betingelser og kostnader klart for klienten før jeg utfører tjenester.
 10. Jeg vil holde informasjon som jeg blir gitt under mine tjenester konfidensiell, innenfor de lovmessige begrensninger som gjelder i området der jeg praktiserer.
 11. Jeg vil motta et skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte før jeg utfører tjenester for mindreårige.
 12. Jeg vil ikke etablere intim sosial kontakt med klienter før det har gått to år siden siste sesjon med denne klienten.
 13. Jeg vil påta meg en kontinuerlig profesjonell utvikling og læring i henhold til krav fra ACHE, slik disse oppdateres fra tid til annen.
 14. Jeg vil påta meg ansvar for å hjelpe samfunnet mot uetisk praksis fra individer som utfører hypnoterapi, for eksempel ved rapportere uetisk oppførsel av profesjonelle til riktige instanser.
 15. Jeg vil respektere funn, synspunkter og handlinger gjort av profesjonelle kollegaer og bruke riktige kanaler for å uttrykke mine synspunkter om disse tingene.
 16. Jeg vil oppføre meg på en måte som opprettholder det gode ryktet til hypnoterapi som profesjon.
 17. Jeg vil skille klart mellom påstander og handlinger jeg gjør i det offentlige rom som individ og som representant for en organisasjon.
 
Jeg forstår at ACHEs opprettholdelse av høy etiske standard er en viktig støtte for alle hypnoterapeuters anseelse. Jeg aksepterer å utføre min praksis og all profesjonell interaksjon i nøye etterlevelse av ACHEs regler, utgitt nå eller i framtiden. Ved å godta min sertifisering aksepterer jeg at ACHE har autoritet til å sette slike regler og bestemmelser, da det vil kunne bli nødvendig å foreta handling, inkludert juridiske handlinger, som vil være nødvendige for å håndheve slike regler.
 
Hvis jeg blir anklaget for uetisk opptreden forstår jeg at det vil kunne iverksettes en undersøkelse basert på en signert og datert klage fra den personen som påstår at det har blitt gjort noe galt og at jeg kan bli gjenstand for ACHEs prosedyrer for håndtering av klager og disiplinærsaker. Jeg forstår at mitt sertifikat kan bli suspendert for en gitt periode eller trukket tilbake hvis klagen opprettholdes. Uansett utfall vil jeg ikke klandre ACHE for handlinger som gjøres for å motvirke uetisk praksis eller håndheve regler og bestemmelser.